Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสตูล     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการ ปีงบประมาณ 2559
เพื่อติดตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร
อย่างเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ดูจุดรับซื้อน้ำยาง
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด อำเภอควนกาหลง ซึ่งเป็น 1
ใน 22 จุด ของจังหวัดสตูล ในการรับซื้อน้ำยางสดโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ ในราคาชี้นำตลาด และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โดยมี
นายอาแมน สาแล๊ะ พร้อมด้วย น.ส.อังคนา จิเบ็ญจะ เกษตรตำบล เจ้าของศูนย์ฯ
บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายสรเดช สุนทราชุน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9 นางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
นางสาวณิชาพร สังฆะโต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และ
ข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูลติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional