Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกร ในโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี 2558/2559
โดยมีครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
    ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมสำนักงานฯ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional