Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ให้กับ สตส.อุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย
นายปราถนา เสวยสุข หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุภจิรา
พรหมแสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์
จัดการประชุมร่วมวางแผนปฏิบัติงาน Cleansing Data
ของระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ให้กับผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบสหกรณ์
ที่ใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์
กับผู้สอบบัญชี ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ
Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 เป็น Version 2
พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในกระบวนการ Cleansing Data
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional