Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซื้อขายยางพารารัฐบาล ณ จังหวัดอำนาจเจริญ     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การซื้อขายยางพารารัฐบาล
โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย
นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ณ ที่ทำการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้จำกัด ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็น 1 ใน 2 จุดรับซื้อยางพาราของจังหวัดอำนาจเจริญ
ตามโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลกิโลกรัมละ 45 บาท
     ในโอกาสนี้ นายประเสริฐ จันทโสม ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้
จำกัด รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า โครงการ
รับซื้อยางพาราของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา จึงได้
เข้าร่วมโครงการเปิดเป็นจุดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร โดยจะรับซื้อยางแผ่น
และยางก้อนถ้วย ทั้งนี้ ประสงค์ให้รัฐบาลเพิ่มโควต้าการรับซื้อขึ้นไปอีก เนื่องจาก
ปริมาณยางที่เกษตรกรผลิตได้มีมากกว่า 150 กิโลกรัม


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional