Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. แพร่ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง”แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย
นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและครู ตลอดจนให้การสอน
แนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
จัดทำบัญชี ทั้งนี้ยังได้รับการแบ่งปันน้ำใจจากสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ มอบสิ่งของ
เครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งสนับสนุนเงินในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ
สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional