Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท. 1 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามโครงการต่างๆ และสหกรณ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการประกวดของสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากร และสหกรณ์ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประกวดของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2559 กำหนดไว้ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
ผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ประเภท
สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นอกภาคเกษตร ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ข้าราชการ
ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม ข้าราชการผู้ให้บริการ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ดีเด่น พนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบ
บัญชีสหกรณ์ดีเด่นยอดเยี่ยม พนักงานราชการผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
โดยมี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional