Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระนอง
ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ประสบภัยแล้งให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และสามารถนำความรู้
ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง โดยมีเป้าหมายจัดอบรมเกษตรกรจำนวน 1,250 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ
ของจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional