Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสาวพิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำ
บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6
จำนวน 16 คน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการทำบัญชี ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการบัญชี
แก่ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ให้สามารถทำบัญชีได้เอง และใช้บัญชีเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์พัฒนาตนเองและชุมชน
ณ ศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional