Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สงขลา จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดอบรม
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชี
กิจกรรมร้านสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร และโครงการอาหารกลางวัน”
ให้แก่
ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพื้นที่
จังหวัดสงขลา จำนวน 102 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนิน
กิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน การบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่รับ
ไปถ่ายทอดสอนแนะนักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ และสามารถเข้าใจกระบวนการจัดการกิจกรรม
ร้านสหกรณ์นักเรียน กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร โครงการอาหารกลางวันเป็นอย่างดี
โดยมี นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง
ประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขา จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional