Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับ และคุ้มครองระบบสหกรณ์”      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
เข้าร่วมโครงการ
อบรมหลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับ และคุ้มครองระบบสหกรณ์”
พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน”
แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 51 ราย และผู้สังเกตการณ์ จำนวน
2 ราย ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์อาคารอุบลมณี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional