Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ"การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.”     เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
นำโดย นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลักสูตร "การวิเคราะห์ความ
เข้มแข็งของสหกรณ์” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ หลักการ
วิธีการสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้นำกลุ่ม ร่วมกัน
วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของสหกรณ์กำหนดแนวทางและกิจกรรมที่จะพัฒนา
โดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิก และหลักสูตร "การขยายแนวทางการพัฒนา
ความเข้มแข็งสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม” เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลุ่มของสหกรณ์ รับทราบ
ข้อมูล จุดอ่อน/จุดแข็งของสหกรณ์ แนวทางพัฒนาสหกรณ์และการมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุบลราชธานี จำกัด
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional