Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.เป็นประธานการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธาน
การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ที่มีปัญหา พร้อมแนะแนวทางการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี
จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
พร้อมด้วยนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional