Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส. ลงพื้นที่ประเมินเกษตรกรดีเด่น (ครูบัญชี) สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดเพชรบุรี      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรม
ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ไร่นาสวนผสม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ของ
นายสุริยะ ชูวงศ์ (ครูน้อย) เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค
ที่เข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ 1 ใน 10 จากทั้งหมดทั่วประเทศ
พื่อ
พิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ
ประจำปี 2559
โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ หัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี และผู้นำชุมชน
มาร่วมเป็นกำลังใจ และรับฟังการพิจารณา พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional