Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางรัตนา ทุมแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายอัมพร พลราชม
ครูบัญชีอาสา
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียนและ
เยาวชนในโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชี
ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน”
ในพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อร่วมกับ
โรงเรียน/สถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนรักการ
ทำบัญชี และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ มาใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการบัญชีให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional