Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน และ การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้ โปรแกรม Smart Acc”    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางรัตนา ทุมแต้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
พร้อมด้วย
นายมังกร สุวรรณะ ครูบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การ
จัดทำบัญชีครัวเรือน และ การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้ โปรแกรม
Smart Acc” ในโครงการ "การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน”
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสำหรับตนเองและ
ครอบครัว มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายในครอบครัวอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้วางแผนในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจัดโดย ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์
โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 73 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional