Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี และร่วมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
"ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ” โดยนำกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม
ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บัญชีต้นกล้า บัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ โดยนำเสนอแนวทางการทำบัญชีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือเพื่อสามารถลดต้นทุนได้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวันของตนเอง ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน โดยมี
พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารนิทรรศการจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional