Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ   เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นางเอษมนีย์ อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2559
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างเหมาะสมและเป็นการ
ลดผลกระทบหรือลดความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก
นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการ
ประชุม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
   พร้อมกันนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางเอษมนีย์
อิงสถิตธนวันต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
(Single Command) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)
โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์
เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแผนการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ
จังหวัดขอนแก่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional