Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันยางพาราฯ จ.บึงกาฬ ปี 2559"   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ พร้อมด้วยนายปริญญา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันยาง
พาราฯ จ.บึงกาฬ ปี 2559"
โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่สำคัญ
อาทิ การลงนาม MOU ความร่วมมือกับผู้รับซื้อยางพาราจากประเทศจีน เช่น
บริษัท Rubber Valley กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จำกัด
การเปิดตัวนวัตกรรมแปรรูปยางพารา เช่น มีดกรีดยางอัตโนมัติ กรวยยาง
จราจรแปดเหลี่ยม หมอนยางพารา ซึ่งเป็นความคาดหวังที่จะเป็นช่องทาง
การจำหน่ายยางพารา เพิ่มมูลค่ายางพารา และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งมีการ Kick off กิจกรรมการจ่ายเงินชดเชยโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ ที่ลงทะเบียนและผ่านขั้นตอนการ
ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว จำนวน 770 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ธนิตย์
เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราจากนานาประเทศ เข้าร่วมงาน รวมทั้งเอกอัครราชทูต
มาเลเซีย และผู้แทนจากประเทศต่างๆ อาทิ จีน สปป.ลาว และกัมพูช

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางเก่า) 
    ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน 36,534 ราย
(96.09%) ยังไม่ขึ้นทะเบียน 1,431 ราย (3.91%) พื้นที่ปลูกกว่า 2 ล้านไร่
ในส่วนที่มีสิทธิร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
33,198 ครัวเรือน การรับยื่นความประสงค์ผ่านหน่วยงานกรมส่งเสริมการ
เกษตร 13,867 ครัวเรือน ผ่าน กยท. 14,734 ครัวเรือน และอำเภอกำลัง
รวบรวมเอกสารส่ง กยท. 3,827 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกร ตรวจเอกสารหลักฐาน และบันทึกข้อมูล
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือสนับสนุน
การดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional