Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดอบรม
หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ด้านกระบวนการการทำงานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version2.2
ที่พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม ด้านการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบเงินให้กู้ ด้านเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade และแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26– 28 มกราคม 2559
โดยมีเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้ารับ
การอบรม จำนวน 22 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีาราชา จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional