Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย
นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมกับส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Web conference)
เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional