Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.9 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์     เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำหนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 9
เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง
เกี่ยวกับการบริหารงานาของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional