Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 ซึ่งจัดโดย
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพรมมี แสงโลกีย์
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอปากคาด
ร่วมเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบล
โนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional