Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมเวทีโครงการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรปี 2559    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย
นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
เข้าร่วมเวที
โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มรุก ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่การเกษตร ปี 2559 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหา
เกี่ยวกับน้ำจากเกษตรกรจากตำบลบางกอบัวเพื่อนำไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป
โดยมีเกษตรกรของตำบลบางกอบัว จำนวน 35 คน เข้าร่วมเสวนา ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional