Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2559     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2559
โดยมีวาระสำคัญ อาทิรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน
ดำเนินการจัดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 การพิจารณาปรับเนื้อหาในแบบการสร้างระบบธรรมาภิบาล
ที่ดีให้กับสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional