Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” 2559     วันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางสาวอังณ์คนา ไววุฒิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
ครูรุ่งลดาวัลย์ กิจสุภา ครูบัญชีอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้าน
บัญชี ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้
ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการ
ประกอบอาชีพได้ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional