Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ในโครงการเรียนรู้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจการจดบันทึกบัญชี
ทำให้รู้จักการออม เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนในชีวิต
ประจำวันได้
โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 112 คน
เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional