Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 2559     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นำโดย นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้จัดการพื้นที่กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
2559 แก่เกษตรกร จำนวน 132 คน โดยมี นายเจริญจิต สืบสาววงค์ นายอำเภอ
สระใคร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
     ในโอกาสนี้ นางสาวปัทมา บ่อทรัพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ
พื้นที่กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 2559 ณ ศูนย์
เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต บ้านเดื่อ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional