Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประจำปี 2559     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
บุคคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมี นายสมบูรณ์
นันผาด เกษตรอำเภอ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรตำบลสงเปลือย บ้านหัวงั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปลือย อำเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ด้านบัญชี
โดยสอนแนะการจดบันทึกบัญชี พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เรียนรู้เทคนิคการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่มาปรับใช้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional