Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
การมอบหมายงานสอบบัญชี


 
 
นโยบายการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ภาคเอกชน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนองนโยบายภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
โดยให้มีการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
ของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติไปทำหน้าที่กำกับ ดูแล การดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์นอก
ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน(สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ) ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้
 
ปีงบประมาณ 2536 จัดทำ "โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” เพื่อกระจายงานสอบ
บัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่มีทุนดำเนินงานตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้
สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้

ปีงบประมาณ 2542 จัดทำแผนปฏิบัติการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยลดทุน
ดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ถึงเกณฑ์จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนคือ สหกรณ์มี ทุนดำเนินงานตั้งแต่
100 ล้านบาทขึ้นไปและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้ เพื่อแบ่งเบาภาระ
งานของผู้สอบบัญชีภาครัฐที่ต้องให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็กและ กลุ่มเกษตรกรที่ขยายวเพิ่มมากขึ้น

ปีงบประมาณ 2548 ได้ขยายเป้าหมายการถ่ายโอนงานสอบบัญชีให้เพิ่มมากขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทยอยปรับลดขนาดทุนดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคเกษตร ที่ถึงเกณฑ์จัด
จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนลงเป็นทุนดำเนินงานตั้งแต่ 90 ล้านบาท,70 ล้านบาท และ 50 ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบ
ประมาณ 2549,2550 และ 2551 ตามลำดับ ทั้งนี้สหกรณ์ที่จะจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้จะต้องมีผลการจัดชั้น
คุณภาพการควบคุมภายในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีงบประมาณ 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีนโยบายที่จะขยายงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเกษตร
ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงบูรณาการนำร่องพัฒนากระบวนการถ่ายโอนงานสอบบัญชี
สหกรณ์ภาคเกษตรให้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบว่าสหกรณ์ภาคเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมถ่ายโอนให้
ภาคเกษตรตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้นได้ปรับหลักเกณฑ์การถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีโดยให้สหกรณ์สหกรณ์
นอกภาคเกษตร ที่มีทุนดำเนินงานต่ำกว่า 50 ล้านบาท แต่มีความพร้อม กล่าวคือมีระบบการควบคุมภายในระดับ
พอใช้ขึ้นไป ให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้

ปีงบประมาณ 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทบทวนนโยบายการถ่ายโอนงานตรวจสอบบัญชีให้ผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนโดยเห็นว่าทุนดำเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากซึ่งผันแปรได้ง่าย ดังนั้น เพื่อความมั่น
คงและมีเสถียรภาพของสหกรณ์ จึงมี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร(สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ) ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีขึ้นไปและจัดทำ งบการเงินได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ให้สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้
 
     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงานสอบบัญชีให้ภาคเอกชน นายทะเบียนสหกรณ์จะมีประกาศ
รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์เป้าหมาย
ดังนี้
          - เสริมสร้างให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี
          - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี
          - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์
          - ตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
     ในส่วนของสหกรณ์เป้าหมายจะให้ความร่วมมือเพื่อเตรียมมอบหมายการสอบบัญชี ให้ภาคเอกชน ดังนี้
          - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
          - จัดทำข้อมูลทางการเงิน การบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
            สิ้นปีทางบัญชีเพื่อสามารถรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว
          - ศึกษาวิธีการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เมื่อสหกรณ์มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ให้ดำเนินการคัดเลือกและจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนโดยปฏิบัติ ตามคู่มือสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
 
 
 
ความร่วมมือในการมอบหมายงานสอบบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 


     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เตรียมมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มที่ 1 รายชื่อสหกรณ์ที่ถึงเกณฑ์มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี(ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์)

     ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เตรียมมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556 กลุ่มที่ 2 รายชื่อสหกรณ์ที่เตรียมความพร้อมในการมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ทุนของสหกรณ์ 40 ล้านบาทขึ้นไป)
 
 
การโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี

โดยที่การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีได้ดำเนินการมาเกือบ 20 ปี ผลการ
ตรวจสอบบัญชีมีข้อมูลของสหกรณ์บางแห่ง แสดงผลการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสหกรณ์ ดังนั้น
เพื่อให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดและเกิดผลดีต่อสหกรณ์ จึงมี ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 โดยสหกรณ์ที่จะโอนกลับให้
ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชีต้องมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้

     1. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในต่ำกว่าระดับดีลงมา
     2. ไม่สามารถนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
     3. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินนอกเหนือจากแบบไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ นายทะเบียนสหกรณ์จะจัดทำประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวภายในวันที่ 30 กันยายนของ
ทุกปี เพื่อให้สหกรณ์เตรียมดำเนินการงดการคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนและขอให้ ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งต้องมีมติโดยที่ประชุมใหญ่

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ที่เตรียมโอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2556

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ที่โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับเรา
 •  ประวัติ
 •  ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 •  ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 •  อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional