Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.จัดอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่
เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานราชการ รักเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
โดยมี
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ระหว่างเดือนกันยายน 2558 – มกราคม
2559 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น
57 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional