Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เชียงใหม่ อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่กลุ่มและองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย
นางบุญญาพร เมฆพัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากร
อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี พร้อมให้คำแนะนำด้านการจดบันทึกบัญชี
แก่กลุ่ม
และองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ
เกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้
ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional