Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 4     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มและ ความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"
ครั้งที่ 4
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผน
การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional