Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้าง
สังคมไทยมั่นคง” พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ก้าวผ่าน 100 ปี
สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”
เพื่อให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ ได้ตระหนักและเห็นความ
สำคัญของระบบสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยอย่าง
เข้มข้น และจริงจัง เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่หน่วยงาน องค์กร จะต้อง
รับทราบและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตลอดปี 2559-2560 เพื่อยกระดับ
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ นิทรรศการ 100 ปี สหกรณ์ไทย กับบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย และการก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน กิจกรรม/โครงการที่ร่วมกันขับเคลื่อนตาม Time line ตลอดปี 2559 และ
การจัดแสดงแสตมป์ที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ที่ระลึก
เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน โดยรวบรวม
ภารกิจงานวางระบบบัญชีสหกรณ์ และวิวัฒนาการทางบัญชีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงยุค
ปัจจุบันสู่อนาคต โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
ณ ศูนย์ประชุม
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
     ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์ได้รับการส่งเสริม
จนเกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ การสหกรณ์ได้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างมาก เช่น การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และความสำเร็จเชิงธุรกิจของสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดกว่า 8,230 สหกรณ์ มีจำนวนสมาชิก
กว่า 11.40 ล้านคน ปริมาณธุรกิจกว่า 2.2 ล้านล้านบาทติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional