Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้       เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช
จัดการประชุมร่วมวางแผนปฏิบัติการสร้าง Cleansing
Data ของระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้
ให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมดังกล่าว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์กับผู้สอบบัญชี เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลให้แก่สหกรณ์ที่จะ Upgrade โปรแกรมระบบเงินให้กู้
Version 1.8 และ 1.9 เป็น Version 2 โดยมีนางสาวพิไลวรรณ ทัศนสุวรรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางภัทร์ชยาพร บุญภิบาล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional