Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี

เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 8 ครั้งที่ 3/2559
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2558
ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงาน
เดือนมกราคม 2559 ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
บุคลากรในสังกัด จำนวน 23 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional