Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
การปฏิบัติงานแก่สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ อีกด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional