Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สะท้อนภาพภารกิจงานระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผ่าน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
กล่าวว่า ระบบบัญชีสหกรณ์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ โดยการจดบันทึกรายการทาง
การเงินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สหกรณ์ได้ดำเนินการ
เพื่อจัดหมวดหมู่ แยกประเภทรายการและสรุปผลออกมา
ในรูปรายงานทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบ
คุมการดำเนินงานของสหกรณ์ ส่งผลให้ทราบผลการดำเนิน
งานว่ากำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด รู้ฐานะ
ทางการเงินทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน จึงช่วยป้องกันการ
ทุจริตและกันการสูญหายของสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังใช้
เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจด้านต่างๆ ของ
ผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี สามารถนำมาวาง
แผนควบคุม วัดผลดำเนินงาน และตัดสินใจในการขยาย
ธุรกิจและการงานด้านต่างๆ
          "เราจะเห็นได้ว่าบัญชีนั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์สู่ความสำเร็จ
ซึ่งจากการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีภารกิจในการวางระบบ
บัญชี ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่สหกรณ์ สมาชิก และประชาชนทั่วไปมา
โดยตลอด ซึ่งหากมองย้อนกลับไป ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมาของสหกรณ์ไทย ระบบบัญชีได้มีส่วนสำคัญ
ต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสหกรณ์มาโดยตลอด โดยเข้าไปมีบทบาทก่อนการเกิดสหกรณ์
วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศ และได้พัฒนาปรับปรุงสู่มาตรฐานสากล
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์มาโดยตลอด จนกระทั่งในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก็ยังคงพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อให้ทันสมัยพร้อมให้บริการต่อภาคสหกรณ์สู่
ความสำเร็จบนพื้นฐานความโปร่งใสของสหกรณ์”
          ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทยในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้รวบรวมภารกิจงานวางระบบบัญชีสหกรณ์และวิวัฒนาการทางบัญชีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึง
ยุคปัจจุบันสู่อนาคต โดยจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน"๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนา
เศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุม THE Deck (ชั้น ๒) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ
เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ได้เห็นพัฒนาการด้านการบัญชีสหกรณ์ที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความสำเร็จจากอดีตสู่ปัจจุบัน และเป็นรากฐานสำคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional