Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ
ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสลงอิฐ (ศูนย์หลัก) ปีงบประมาณ 2559
โดยมีนายนุวัตร
แพงเรือน หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดการอบรม
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ
เรื่อง "บัญชี
ครัวเรือน”
โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผน
การใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านแสลงอิฐ หมู่ที่ 10 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional