Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างครั้งที่ 2/2559    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
เพื่อติดตามแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้
คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 19 คน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional