Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 – 2560
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจง
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานในการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
แนวทางการใช้อำนาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์ภายหลังการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
รองนายทะเบียนสหกรณ์จากข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และแนวทางในการ
ให้ความร่วมมือเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ระหว่าง
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 ชั้น 2
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional