Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.3 ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย
นางสาวลินดา เสียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เกี่ยวกับ
การสร้าง Quality data โปรแกรมระบบเงินกู้ของสหกรณ์ โดยกระบวนการ
Cleansing data ให้กับผู้จัดการ พนักงาน และผู้สอบบัญชี
ณ สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์สุรินทร์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional