Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 ระดับภาค   เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559
ระดับภาค พร้อมด้วยที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเล็ก พวงต้น เกษตรกรดีเด่นจังหวัดปทุมธานี นายยวง
เขียวนิล เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร ฉัตรทองดี เกษตรกรดีเด่น
จังหวัดสุพรรณบุรี และ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่นจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ผลการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี
2559 ระดับภาค ลงมติให้ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
ของจังหวัดชัยนาท เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional