Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.3 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาคด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558    เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2559 นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 และคณะกรรมการ
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล
ทางบัญชี ปี 2558
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการทำงานของเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการเข้ารอบคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ นายมานะ
เซียงสันเทียะ อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 จังหวัดชัยภูมิ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม นางรำพึง อินทร์สำราญ
อาสามัครเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตกรรมไหมพรมบ้าน
โคกสะอาด และนางบุษบา สองสีดา อาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional