Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2559     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2559
โดยจัดนิทรรศการให้บริการสอนแนะ
การจัดทำบัญชีรับ – รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านบัญชี และเสริมสร้างวินัยด้านการออม
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด ณโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลบ้านแหร
อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่
http://www.moac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional