Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมปอง
อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ 7 จัดโครงการ "เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร” เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยส่งมอบเป็นของขวัญ
ในช่วงเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริจาคอุปกรณ์กีฬา
ผ้าห่มกันหนาว ของเล่น และอุปกรณ์ทางการศึกษา พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(บ้านหม่องกั๊วะ) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว
ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional