Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 และเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค      เมื่อวันที่ 12–13 มกราคม 2559  นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 และคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค ลงพื้นที่ประเมิน
การคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค
ประกอบด้วย บ้านเกษตรกรดีเด่น
นายนัฎฐนิช ศรีคำภา, วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตำบล
ผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ, เครือข่ายพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
จังหวัดยโสธร, บ้านเกษตรกรดีเด่น นายทอง สิงห์สุขุม จังหวัดร้อยเอ็ด,บ้านเกษตรกร
ดีเด่น นายประยงค์ บุญทอง และวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional