Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม          เมื่อวันที่ 11 - 13 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
   นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย
   บุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   จังหวัดนครพนม ตามแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
   สินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม
โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ อาทิ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
   ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิตลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้าน
   หนองสะโน ผลิตข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
   การแปรรูปพริก การลดต้นทุน การผลิตพริก ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
   สินค้าเกษตร การปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีการผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional