Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชี”ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย
นางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือนและการใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc)
ในโครงการ
พัฒนาบุคลากรในการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยใช้โปรแกรม Smart Acc
แก่บุคลากรของสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อีกทั้งเป็นการสร้างวินัย
ด้านการเงินให้กับตนเอง ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional