Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ด้านบัญชี และเสริมสร้างวินัยด้านการออม โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคาย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional