Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค     เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ลงพื้นที่เพื่อพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แนะนำคณะกรรมการ
ดำเนินการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional